Universitatea din Oradea

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” a Universităţii din Oradea organizează studii de doctorat din anul 2018. În prezent, durata studiilor doctorale este de 3 ani. Activitatea se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cuprinzând discipline obligatorii şi opţionale şi activităţi de cercetare şi elaborare a unor lucrări ştiinţifice. Sistemul european de credite transferabile asigură doctorandului mobilitate internă şi externă, precum şi participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, în cadrul cărora poate obţine şi bursă.

Şcoala doctorală de Filologie organizează studii de doctorat în domeniul fundamental Teologie, mai exact în următoarele domenii aplicative:

  • Teologie Dogmatică
  • Patrologie şi literatură postpatristică
  • Istorie bisericească universală
  • Muzică bisericească
  • Omiletică

Studiile universitare de doctorat promovează interdisciplinaritatea, co-tutela internă şi internaţională. Programele de studii asigură dobândirea de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi a unor abilităţi cognitive specifice. Cunoştinţele generale se referă la acumularea, interpretarea şi dezvoltarea achiziţiilor de vârf din domeniul de doctorat. Competenţele generale au în vedere: dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diferite şi specifice, construcţii teoretice, construcţii discursive de tip academic; asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate, inventivitate. Abilităţile cognitive specifice presupun: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare, imaginaţie creativă şi combinativă, analiza critică şi interpretativă. În afara cunoştinţelor teoretice şi a unor disponibilităţi investigative proprii cercetătorului, doctorandul trebuie să stăpânească metodele cele mai noi şi procedeele practice, generale de cercetare şi redactare specifice elaborării unei lucrări ştiinţifice.

Finalizarea studiilor se face prin susţinerea publică a unei teze de doctorat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în filologie. Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească o lucrare de doctorat sunt noutatea temei, originalitatea, onestitatea în utilizarea surselor bibliografice, sporul de cunoaştere pe care îl aduce în domeniu, posibilităţile de valorificare practică, utilă a cercetării ştiinţifice.

 În conformitate cu OMEN nr. 5110 din 17 septembrie 2018, în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

  • doctorandul are cel puțin trei publicații științifice în reviste indexate în bazele de date recunoscute în anexa nr. 32 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare;
  • în cazul revistelor cu o listă lungă de așteptare, se pot lua în considerare studiile care au fost acceptate spre publicare de către editorii revistei (cu prezentarea dovezii de accept), caz în care se va furniza un cod DOI identificabil;
  • autorul a participat cu cel puțin două comunicări la manifestări științifice/școli de vară ale doctoranzilor (ca rezultate parțiale ale propriilor cercetări), iar acestea au fost publicate în volumele colective ale acestor manifestări.

Şcoala doctorală de Filologie este acreditată de către Consiliul Naţional de Atestare a Diplomelor şi Certificatelor Universitare pe baza capacităţii ei instituţionale, a eficacităţii educative şi a managementului calităţii.

×

Meniu


TOP