Universitatea din Oradea

LEGI

Legea nr.49/14.03.2013 - pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare

Legea nr.1/05.01.2011 - privind modificările și completările ulterioare

Legea nr.1/06.01.2010 - pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană

HOTĂRÂRI ȘI ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 96/2016 din 8.12.2016 - pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

Hotărârea nr. 134 din 02.03.2016 - pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681 din 2011

Ordonanță de urgență nr. 4 din 02.03.2016 - privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Hotărârea nr. 615/2017 din 30.08.2017 - pentru modificarea și completarea HG 140 din 16.03.2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018

Hotărârea nr. 140 din 16.03.2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și a specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018

Hotărârea nr. 376/2016 din 18.05.2016 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și a specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017

Hotărârea nr. 681 din 29.07.2011 - privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

Ordonanța nr. 22 din 29.08.2009 - privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiana

ORDINE ALE MINISTRULUI EDUCAȚIEI

Ordinul ministrului educației nr. 3020/2024, în vigoare de la 22 ianuarie 2024, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 22 ianuarie 2024  - Regulamentul-cadru privind studiile universitare de doctorat

Ordinul ministrului educației nr. 5979/2021-privind-mentinerea-acreditarii-universitatii-din-oradea-in-vederea-organizarii-programelor-de-studii-universitare-de-doctorat

Ordinul ministrului educației nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016

ORDIN MEC nr. 5229 din 17.08.2020 pentru aprobarea Metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, din 17.08.2020

Ordinul nr. 4206/06.05.2020 - privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România

Ordinul nr. 4205/06.05.2020 - privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobareaMetodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul nr. 3200/07.02.2020 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

Ordinul nr. 4225/05.06.2019 - privind înființarea de noi domenii de doctorat (Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale)

Ordinul nr. 3200/21.02.2019 - privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță

Ordinul nr. 3100/2019 din 28.01.2019 - privind înființarea de noi domenii de doctorat (Administrarea afacerilor, Finanțe și Matematică)

Ordinul nr. 5403/2018 din 01.11.2018  - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare 

Ordinul nr. 5110/2018 din 17.09.2018 - privind aprobarea Standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Ordinul nr. 4154/2018 din 23.07.2018 - privind înființarea de noi domenii de doctorat (Farmacie și Teologie)

Ordinul nr. 3353/2018 din 20.03.2018 - privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate

Ordinul nr. 3329/2018 din 14.03.2018 - privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat

Ordinul nr. 5376/2017 din 19.10.2017 - privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România

Ordinul nr. 3473/2017 din 17.03.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare străini începând cu anul școlar/universitar 2017 - 2018

Ordinul nr. 4366/2017 din 13.07.2017 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Ordinul nr. 4104/2017 din 21.06.2017 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Ordinul nr. 3392/2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Ordinul nr. 6153/2016 - Metodologie privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale

Ordinul nr. 6129 din 20.12.2016 - (Standarde/Comisii) privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatelor de abilitare

Ordinul nr. 6102/2016 din 15.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul nr. 5923/2016 din 06.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctorat și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Ordinul nr. 5921 din 06.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea autonomă, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din Romînia, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Ordinul nr. 5382 din 29.09.2016 - privind funcționarea școlilor doctorale în anul universitar 2016 - 2017

Ordinul nr. 3482 din 24.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Anexă la OMENCS nr. 3482/2016 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Ordinul nr. 5125 din 01.09.2015 - privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile de învățîmânt superior

Ordinul nr. 3121 din 27.01.2015 - privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatelor de abilitare

Ordinul nr. 5370 din 21.08.2012 - pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv

Ordinul nr. 3163 din 01.02.2012 - privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

ARHIVĂ


×

Meniu


TOP