Universitatea din Oradea

Teza de doctorat reprezintă o lucrare originală, bazată pe cercetări efectuate de studentul doctorand în programul de pregătire doctorală. Pentru orice informații preluată și inclusă în teză trebuie să fie menționată sursa de proveniență a acesteia.

Doctorandul răspunde împreună cu conducătorul (conducătorii) său științific de originalitatea și corectitudinea datelor științifice incluse în teza de doctorat.

Titlul tezei poate fi modificat cu acordul conducătorului de doctorat, la cerere, până în momentul finalizării sale, în vederea susținerii.

Conținutul tezei se stabilește de comun acord cu conducătorul (conducătorii) acesteia și trebuie să respecte standardele de calitate și normele de etică și deontologie profesională specifice domeniului Biologie.

 Regulament privind finalizarea studiilor universitare de doctorat

Standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor pentru domeniul de doctorat Biologie așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 19 - Comisia de biologie și biochimie, a OMEN nr. 5110 din 17 septembrie 2018,

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

  1. publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum două articole în domeniul tezei de doctorat, din care cel puțin unul dintre articole trebuie publicat într-o revistă indexată Web of Scenice în calitate de coautor și cel de-al doilea articol trebuie publicat într-o revistă indexată BDI în calitate de prim-autor;
  2. se acceptă ca unul din articole să fie „in press“, cu condiția ca acest lucru să fie justificat printrun document oficial - în original;
  3. bazele de date internaționale (BDI) recunoscute sunt următoarele: Scopus (Elsevier), Web of Scenice, CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus și SpringerLink.

Structura tezei de doctorat

Se recomandă ca volumul Tezei de doctorat să fie cuprins între 100 și 200 de pagini. Aceasta va cuprinde rezultatele cercetărilor efectuate de studentul doctorand în perioada de programului pregătire doctorală.

Structura tezei va fi stabilită de conducătorul științific al tezei împreună cu studentul doctorand și se recomandă să cuprindă următoarele secțiuni: o introducere, stadiul cunoașterii în domeniul tematicii tezei, material și metode, rezultate și discuții, concluzii și recomandări, bibliografie, anexe, lista de publicații din tema tezei. Se recomandă ca partea de rezultate și discuții, concluzii și recomandări să ocupe circa 70-80% din volumul tezei.

La începutul tezei se va insera cuprinsul acesteia structurat pe: capitole, subcapitole, secțiuni, etc., urmată de o listă de abrevieri utilizate în teză (dacă este cazul).

Bibliografia va conține toate sursele de documentare care au folosit la elaborarea tezei și toate titlurile vor fi citate în text. Din lista bibliografică nu trebuie să lipsească cele mai relevante titluri din domeniu. Numărul de titluri bibliografice trebuie să fie în concordanță cu volumul literaturii din domeniul temei tezei. Se va acorda o atenție deosebită literaturii de dată recentă, disponibilă în reviste de specialitate de prestigiu.

Modul de prezentare a lucrărilor din lista bibliografică se recomandă a fi următorul:

Pentru articole, citarea se face în felul următor (exemplu):

Haydon, D.T., Crother, B.I., Pianka, E.R., (1994): New directions in biogeography. Trends in Ecology and Evolution, 9, pp. 403-406.

Pentru articole din volumele unor simpozioane / conferinţe / congrese (exemplu):

Huey, R.B., Pianka, E.R., (1983): Temporal separation of activity and interspecific dietary overlap (with an Appendix by S.L. Pimm). pp. 281-296. In Huey, R.B., Pianka, E.R., Schoener T.W. (eds.): Lizard Ecology: Studies of a Model Organism. Harvard University Press.

Pentru carţi (exemplu):

Sokal, R.R., Rohlf, F.J., (1995): Biometry. The principles and practice of statistics in biological research. 3rd Edition. W.H. Freeman & co, New York, pp. 35-57.

Pentru surse web (exemplu):

www1: https://itunes.apple.com/us/app/enciclopedia-della-biologia/id437204671?mt=8 accesat la 1.ian.2013

Legi, regulamente, etc.

*** LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

*** Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice

 

Citarea surselor bibliografice în text se recomandă să se facă în modul următor: în cazul unui singur autor (Pop, 1990), în cazul unui colectiv de doi autori (Ionescu & Popescu, 2013), în cazul unui colectiv cu peste doi autori (Ionescu și colab., 2000), dacă același colectiv de autor este citat cu mai multe lucrări din același an (Georgescu & Ionescu 2011a, 2011b). Referințele de pe internet se citează cu adresa lor web și data ultimei accesări, pentru imaginile (foto, hărți, schițe, etc.) preluate de la alți autori, se citează sursa acestora.

 

Redactarea tezei

Setări de pagină recomandate: tip pagină A4, margini: stânga 2,5 cm, dreapta, sus şi jos: 2 cm. Antet (header) şi subsol (footer): 1.5 cm. Spaţiu (spacing): înainte (before) 0 pt.; după (after) 0 pt. Spaţiere pt. rânduri (line spacing): la 1,5 rând. Prima linie: 1,5 cm. Aliniament (alignment) stânga-dreapta (justify). Tip caractere (font): Times New Roman, sau Arial. Dimensiune caractere (font) (cu excepţia titlurilor de capitole, subcapitole, etc, titluri de tabele, figuri, etc.): 12.

Denumirile științifice de specii se scriu cu caractere italice.

Coperta tezei se va realiza după modelul prezentat în Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale. După copertă urmează pagina cu titlul tezei, cuprinsul, lista cu abrevieri (dacă există), introducerea, capitolele în ordinea prezentată mai sus, bibliografia, anexele și lista de publicații din teză.

Numerotarea paginilor se începe cu 1 de la prima pagină a cuprinsului și se continuă neîntrerupt până la finalul tezei.

Teza elaborată se depune la IOSUD în format tipărit și electronic împreună c documentele anexe conform cerințelor specificate în Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale.

×

Meniu


TOP