Universitatea din Oradea

Actualul domeniu de doctorat Inginerie Electrică a rezultat prin comasarea domeniilor de doctorat: electrotehnică, măsurări electrice și electronice, mașini și acționări electrice, utilizarea energiei electrice și fiabilitate în inginerie electrică.

În cadrul domeniului de doctorat Inginerie electrică de la Universitatea din Oradea ne-am axat pe următoarele direcții de cercetare: electrotehnică, utilizarea energiei electrice / conversia energiei câmpului electromagnetic în energie termică, sisteme electrice de măsurare și producerea energiei electrice din energia calorică a apelor termale precum și din alte energii regenerabile.

Menționăm că abordările noastre au și un caracter interdisciplinar, cum ar fi de exemplu: analiza numeică a câmpului electromagnetic cuplat cu cel termic, proiectarea și realizarea de echipamente electrotermice inductive, de radiofrecvență și de microunde și alte sisteme de conversie.

Aceste abordări necesită și aspecte de optimizare încă din faza de modelare și simulare numerică a proceselor electromagnetice și termice și în cele de conversie a unor energii neconvenționale în energie electrică.

Temele de cercetare oferite doctoranzilor sunt în concordanță cu cerințele actuale ale mediuliui economic, respectiv cu preocupările științifice din domeniu.
Resursa umană implictă în coordonarea activităților de doctorat este formată din 4 conducători de doctorat, doi titulari și doi asociați.

×

Meniu


TOP