Universitatea din Oradea

Școala Doctorală de Științe Economice își propune ca misiune generarea şi transferarea cunoașterii către societate prin:

  • formare academică, la cel mai înalt nivel de performanţă, a studentului doctorand cu scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a acestuia, dar şi a nevoii de forţă de muncă specializată a societăţii;
  • promovarea excelenței în procesele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească, răspunzând astfel necesităţii de progres al acesteia.

Obiectivul strategic al Școlii Doctorale de Științe Economice constă în îmbunătățirea calității studiilor doctorale pe care le gestionează, prin consolidarea domeniilor de doctorat (existente) dar și prin sprijinirea și promovarea a noi domenii de doctorat în cadrul acesteia.

Din obiectivul strategic derivă următoarele obiective:

  • optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate;
  • asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii activităților desfășurate în cadrul SD de Științe Economice;
  • stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea de direcții de cercetare noi;
  • dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat;
  • internaționalizare și creșterea vizibilității SD de Științe Economice la nivel național și internațional;
  • optimizarea activităților structurilor instituționale care deservesc SD,
  • asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant.

 

Școala Doctorală de Științe Economice asigură dobândirea de către studenții-doctoranzi a competenţelor specifice domeniului economic, cum sunt: cunoştinţe avansate în domeniu; capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare; stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare; stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice; abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice; înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul economic, precum și a competenţelor transversale, după cum urmează: competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; calităţi de conducere; cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii; cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului; cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Economice

×

Meniu


TOP